flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

18 вересня 2012, 17:14

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника апарату
Приморського районного суду
м. Одеси від 03 червня  2011 року № 82/а

 

     

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації
у Приморському районному суді міста Одеси

Розділ І.  Загальні положення

1.1.        Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Приморському районному суді міста Одеси (далі -  Суд) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI.

1.2.        Визначення понять:
1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суду ;
2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка знаходиться у володінні суду;
3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;
5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3.        Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.4.        Дія цього положення не поширюється на надання інформації отриманої або створеної під час здійснення судочинства Судом, під час виконання судових рішень, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

1.5.        Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовує та забезпечує відповідальна особа, визначена наказом керівника апарату суду за погодженням з головою суду.

 

 

 

Розділ ІІ.    Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується шляхом:
1)    оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);
2)    розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду
:

3)    розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;
4)
    присутності запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;
5)
    надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.
Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у Суді.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном довідковою службою канцелярії Суду або уповноваженими посадовими особами.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.
Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є працівник апарату Суду, на якого покладено обов’язки з надання даної інформації в межах своєї компетенції.

 

Розділ ІІІ.  Надання публічної інформації про діяльність Суду

3.1.  Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду підлягають:
1)   
інформація про Суд і його діяльність:

          - місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу офіційного  веб-сайту та адресу електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;
 -  прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Голови та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
  -  розклад роботи та графік прийому громадян;
  - порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

           - реквізити по оплаті судового збору по цивільним та адміністративним справам та

     його розрахунок, реквізити по оплаті штрафів по справам про адміністративні правопорушення;

           - списки авто призначених справ, що надійшли уперше;

           - списки справ призначених до розгляду;

          - інформація, щодо надходження апеляційних скарг

          - наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;
    -
  порядок звернення до Суду учасників судового процесу;
2)
    правила внутрішнього трудового розпорядку Суду ;
3)
    інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду ;
4)
    інформація, пов’язана з розглядом судових справ у Суді;
5)
    дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;
6)
    відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;
7)
    інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

3.4.  Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

 3.5. У приміщенні Суду для прийому громадян на інформаційному стенді розміщуються:
1)
    дані про порядок роботи Суду, що включають порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;
2)
    відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду ;
3)
    реквізити для сплати державного мита (судового збору), витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та реквізитів для сплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів;
4)
    зразок відповідної форми запиту на інформацію;
5)
    порядок оскарження судових рішень;
6)
    заходи, які застосовуються до порушників порядку проведення судового засідання, порядок пропуску до приміщень суду і залів судових засідань;
7)
    умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду ;
8)
    інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

3.6.   Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати в приймальні громадян суду або роздрукувати на офіційному веб-сайті Суду (додатки 3–5 до цього Положення).
Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа канцелярії суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 6 до цього Положення).

 

Розділ ІV.  Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією Суду відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються в автоматизованій системі суду Д-3 (у картотеці «Запити на інформацію»).

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія Суду виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх для накладення резолюції Голові суду чи його заступнику, керівнику апарату Суду, відповідно до компетенції визначеної законом України « Про судоустрій та статус суддів».

4.4. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

4.5. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту.

4.6. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівник апарату за поданням відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку відповідальна особа Суду письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4.7. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.8. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

4.9. Не належать до публічної інформації:

        - інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

        - внутрішньо-організаційна інформація, в т.ч. внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь - яких документів, тощо;

        - інформація, яка міститься в матеріалах справи.

 

 

Розділ V.  Порядок надання інформації про діяльність Суду

5.1. Відповідь на запит надається керівником апарату суду або його заступником.

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.
Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню відповідальною особою за забезпечення режиму секретності в суді.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у Суді .

5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:
1) він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:
– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.
Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.