flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням зборів суддів

Приморського районного суду   

 м. Одеси 

     від «02» червня 2016 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішенням  загальних зборів працівників апарату

Приморського районного суду

м. Одеси

  від «02» червня 2016 р.

                                                                                         

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Приморського районного суду м. Одеси 

(Із змінами, затвердженими

Рішеннями загальних зборів

працівників апарату Приморського районного

суду м. Одеси:

18 вересня 2018 року;

30 квітня 2020 року)

 

 1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Приморського районного суду міста Одеси (далі – Правила, Суд), розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України,Кодексу Законів про працю України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про апарат Приморського районного суду м. Одеси, Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної від 03.03.2016 року № 50.
 2. Правила поширюються на всіх працівників суду, незалежно від посади та порядку призначення, і є обов'язковими для всіх працівників суду.
 3. Правила визначають засади регулювання трудових відносин і запроваджуються з метою забезпечення якісного виконання завдань, покладених на працівників суду, удосконалення організації праці та підвищення її ефективності, раціонального використання робочого часу, а також зміцнення трудової дисципліни.
 4. Правила внутрішнього трудового  розпорядку затверджуються загальними зборами трудового колективу за поданням керівника апарату суду.
 5. Правила внутрішнього трудового  розпорядку доводяться до відома всіх працівників суду під особистий підпис та розміщуються у доступному для всіх місці.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 1. Працівники суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Працівники суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Працівники суду повинні уникати ненормативної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Працівники суду під час виконання своїх службових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

 

 

 1. Порядок прийняття і звільнення працівників

 

2.1. Порядок зарахування та відрахування зі штату суду суддів

2.1.1. Порядок зарахування суддів до штату суду та відрахування їх зі штату здійснюються відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та чинного трудового законодавства на підставі наказу, що видається головою суду згідно з актом про призначення, обрання, переведення на посаду судді чи звільнення з посади судді.

2.1.2. При зарахуванні до штату суду суддя повинен подати такі документи:

         - заяву про зарахування; трудову книжку; копії документів про освіту,  науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; власноруч заповнену особову картку;  копію паспорта; копію військового квитка (для військовозобов’язаних); копію довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків;копії документів про надання пільг.

2.1.3. Суддя відраховується зі штату суду згідно з актом про звільнення з посади судді у таких випадках:

- звільнення судді з посади за віком; звільнення судді з посади за станом здоров’я; звільнення судді з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності;  звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги;  звільнення судді з посади у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  звільнення судді з посади у разі припинення його громадянства; звільнення судді з посади у разі визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;  звільнення судді з посади за його заявою про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

 

2.2. Порядок призначення та звільнення працівників апарату суду

 

2.2.1. Працівники апарату суду реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору у встановленому законом порядку.

2.2.2. Призначення на посади працівників апарату суду та їх звільнення здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та чинного трудового законодавства.

2.2.3. Призначення на посади керівника апарату суду та його заступників, їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» начальником територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області за поданням голови суду.

2.2.4. Призначення на посади та звільнення з посад працівників патронатної служби, працівників, які виконують функції з обслуговування, та  робітників з обслуговування суду здійснюється відповідно до вимог трудового законодавства.

2.2.5. Прийняття на державну службу здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016  № 246 «Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби».

2.2.6. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу державного службовця у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників служби управління персоналом суду, підписує текст Присяги і зазначає дату її складення. Про складання Присяги державного службовця робиться запис у трудовій книжці державного службовця.

2.2.7. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, проводиться перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».

           2.2.8. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.

2.2.9. Під час укладення трудового договору громадяни зобов’язані подати до служби управління персоналом:

- заяву про призначення; паспорт; трудову книжку, власноруч заповнену особову картку; дві фотокартки; документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);копію довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків; копію військового квитка (для   військовозобов’язаних/ призовників, заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»; довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

2.2.10. Призначення на посади державних службовців та прийняття на роботу інших працівників апарату суду оформлюється наказом, який видає керівник апарату суду. У наказі зазначається найменування посади згідно із штатним розписом та умови оплати праці. Наказ доводиться до відома працівника під підпис.

2.2.11. При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконати. Умова про випробування зазначається в наказі про прийняття на роботу. Випробування встановлюється на строк, відповідно до законодавства.

2.2.12. Переведення працівників апарату суду на іншу посаду здійснюється згідно із законодавством.

2.2.13. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка  оформлюється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників.

Трудові книжки працівників зберігаються, як документи суворої звітності, а відповідальність за організацію ведення обліку і їх видачу покладається службу управління персоналом.

2.2.14. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

2.2.15. Працівники апарату суду мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво суду письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, керівництво суду повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

За домовленістю між працівником і керівництвом суду трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України «Про державну службу».

2.2.16. Припинення трудового договору працівників апарату суду оформляються наказом керівника апарату суду.

        2.2.17. Керівник структурного підрозділу при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3.Основні обов’язки і права працівників суду

3.1. Основні права та обов’язки судді

Права та обов’язки судді, пов'язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, статтями 55, 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексом професійної етики судді та іншими законами.

3.2. Права та обов’язки працівників апарату суду

 1. Працівники апарату суду мають право:

-  користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

-  брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень у межах своїх повноважень;

-  на повагу до особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівництва суду, співробітників та громадян;

-    на чітке визначення посадових обов’язків;

-    на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей;

на належні для роботи умови праці та їх матеріально-технічне забезпечення;

-     на оплату праці залежно від займаної посади;

-   на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

-    на професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;

- на оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

-   на проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

 

 1. Працівники апарату суду зобов’язані:

-  дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України,  положень, а також посадових інструкцій і цих Правил; 

-  не допускати порушень прав і свобод громадян;

-  сумлінно та на належному організаційному рівні виконувати свої службові обов’язки, відповідно до посадових інструкцій, наказів, розпоряджень та доручень керівництва суду; 

- проявляти ініціативу та творчість у роботі, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію;

- виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб; політичних партій;

-  забезпечувати ефективність роботи;

-  зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

  -  підвищувати продуктивність своєї праці, а також вносити  пропозиції   щодо   вдосконалення   робочого   процесу   і   організаційної структури суду;

-  діяти в межах своїх повноважень;

-  у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, працівник апарату суду зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

- шанобливо ставитись до громадян, керівників і співробітників, дотримуватись високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави;

- постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень як за освітньо-професійними програмами, так і шляхом самоосвіти;

- дотримуватись ділового стилю у зовнішньому вигляді;

- підтримувати своє робоче місце та обладнання у належному стані, а також забезпечувати встановлений порядок зберігання матеріальних цінностей і документів;

- бережливо ставитись до майна та обладнання, забезпечувати їх ефективне і раціональне використання, а також економно витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси (цінності);

-  дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами та інструкціями;

     

З метою реалізації принципу неупередженості суддів та працівників апарату, обмеження їхнього позапроцесуального спілкування з представниками сторін у справах, а також з метою посилення їхньої безпеки усім працівникам суду дотримуватись вимог щодо обмеження доступу представників сторін у справах та інших сторонніх осіб до 3-го та 4-го поверхів приміщення суду.

 

 1. Основні обов'язки керівництва суду

 

        Обов’язки голови суду визначені статтею 29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

        Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність.

      Керівник апарату суду є керівником державної служби у суді, до посадових обов’язків якого належить здійснення повноважень з питань державної служби та організація роботи інших працівників апарату суду.

Керівник апарату суду зобов’язаний:

- створювати умови для виконання працівниками суду своїх посадових обов’язків і підвищення ними професійної компетентності та вимагати належного виконання посадових обов’язків;

- затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника та здійснювати контроль за виконанням державними службовцями та працівниками, що виконують функції з обслуговування своїх обов’язків;

- під час виконання посадових обов’язків керуватися публічними інтересами, суворо дотримуватися і забезпечувати дотримання Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, чітко формулювати накази (розпорядження) та доручення, перевіряти точність і своєчасність їх виконання;

-  належним чином організовувати роботу державних службовців, забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставлені перед державним органом;

- виховувати у державних службовців  та інших працівників апарату суду сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного майна, підтримувати їхню ініціативу, а також вживати заходів для додержання ними правил етичної поведінки;

-  забезпечувати прозорість та об’єктивність під час оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

- організовувати планування роботи з персоналом суду, у тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечити прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;

- забезпечувати планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювати просування по службі;

- забезпечувати своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

- призначати громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняти з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;

- присвоювати ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

- забезпечувати підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;

- виконувати функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями;

- здійснювати контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни;

- розглядати скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

- контролювати виконання працівниками вимог чинного законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил поведінки працівника суду (для працівників апарату), загальних правил поведінки державного службовця (для державних службовців), Правил етичної поведінки працівника суду, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

- сприяти запровадженню нових прогресивних методів та форм роботи;

- здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства України.

 

 1. Робочий час і його використання

 5.1.  Норма тривалості робочого часу працівників суду становить  40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень  із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 09.00 до 18.00, п’ятниця – з 09.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45; вихідні дні - субота і неділя.

         Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується  на одну годину.

5.2. Працівникам надається перерва для відпочинку та харчування. Перерва не входить в робочий час. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

              5.3 Вихід працівника суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У суді  ведеться  журнал реєстрації місцевих відряджень.

 

           5.4 Облік робочого часу у суді здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу, що є складовою контролю доступу до приміщення суду. Для забезпечення контролю своєчасного виходу (прибуття) на роботу відомості подаються відповідальною особою до служби управління персоналом суду.

5.5. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні проводиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом керівника.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням керівника з'являтись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні а також у нічний час. Інші категорії працівників суду можуть залучатись до роботи у ці дні у встановленому законодавством порядку. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

Керівник державної служби за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником державної служби.

У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

 

У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику державної служби для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

5.6. У робочий час забороняється відволікати працівників від їхньої безпосередньої роботи для виконання ними громадських доручень, що не пов’язанні з діяльністю суду.

5.7. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом суду може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

           5.8. За ініціативою працівника апарату суду і згодою його безпосереднього керівника працівник може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі суду. Для цього працівник  повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв'язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником.

Після узгодження встановлення дистанційного режиму роботи керівником апарату суду виноситься відповідний наказ, в якому визначається робоче місце працівника, обсяг роботи в межах посадових обов*язків, форма звітності та шляхи надання інформації про виконану роботу.

Для працівника апарату суду обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду  повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

          За межами адміністративної будівлі суду  можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

     Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу обліковується як робочий час.

 

{Розділ 5 Робочий час і його використання  Правил внутрішнього трудового розпорядку Приморського районного суду м. Одеси, затверджених рішеннями зборів суддів та працівників апарату Приморського районного суду м. Одеси 02 червня 2016 року  доповнено пунктом 5.8 згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 39-20 від 13.03.2020 та рішення загальних зборів працівників апарату Приморського районного суду м. Одеси від 30 квітня 2020 року}.

 

 

 Порядок повідомлення працівника суду про свою відсутність

 1. Працівник суду повідомляє свого безпосереднього керівника та службу управління персоналом про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання працівником вимог пункту 1 цього розділу складається акт про його відсутність на робочому місці.
 3. Невідкладно повідомляти керівництво та службу управління персоналом про свою тимчасову непрацездатність не пізніше 12 години поточного дня.
 4. У разі ненадання працівником суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника державної служби щодо причин своєї відсутності.

Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті суду.

 

 1. Відпустки

6.1.  Працівникам надаються відпустки зі збереженням на цей період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Порядок надання щорічних оплачуваних та додаткових відпусток суддям визначений відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а державним службовцям - Законами України «Про державну службу» та «Про відпустки».

Тривалість та порядок надання щорічних оплачуваних та додаткових відпусток іншим працівникам апарату суду (працівникам патронатної служби, працівникам які виконують функції з обслуговування та  робітникам з обслуговування суду) визначений відповідно до трудового законодавства та Закону України «Про відпустки» .

6.2. Надання відпусток суддям оформлюється наказом голови суду, працівникам апарату суду – наказом керівника апарату суду.

6.3.  Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

6.3. За рішенням керівництва суду, у зв’язку з невідкладною службовою необхідністю, суддя або державний службовець можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки за вислугу років. Частина невикористаної відпустки надається у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році. Відкликання зі щорічних відпусток інших працівників апарату суду допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків та в інших випадках, передбачених законодавством.

6.3.3. Працівникам патронатної служби, працівникам, які виконують функції з обслуговування та робітникам надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних днів.

Працівникам суду надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства.

6.3.3.1 Помічникам патронатної служби та працівникам, які виконують функції з обслуговування надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, пов’язаної з роботою на персональному комп’ютері, яка оплачується відповідно до чинного законодавства.

Максимальна тривалість даної щорічної додаткової відпустки становить 4 календарних дні. До стажу роботи, який дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, пов’язаної з роботою на персональному комп’ютері, зараховується:

           Фактична тривалість відпустки розраховується за попередній робочий рік відповідно до табелю обліку робочого часу з  особливим характером праці, пов’язаної з роботою на персональному комп’ютері, визначеному відповідно до абзацу 2 цього підпункту.

{Розділ 6 Відпустки  Правил внутрішнього трудового розпорядку Приморського районного суду м. Одеси, затверджених рішеннями зборів суддів та працівників апарату Приморського районного суду м. Одеси 02 червня 2016 року  доповнено підпунктом 6.3.3 відповідно до ст.8 Закону України «Про відпустки» та рішення загальних зборів працівників Приморського районного суду м. Одеси від 18.09.2018року}.

6.4. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується керівництвом суду  на кожен календарний рік не пізніше 20 січня. Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення належної організації діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку. Графік доводиться до відома всіх працівників.

 

 

6.2. Відпустки суддів

6.2.1. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів (42 календарних днів) з виплатою суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

6.2.2. Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.

 

6.3. Відпустки працівників апарату суду

6.3.1.  Відповідно до Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством.

6.3.2.  Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів від 06.04.2016 №270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток», за кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

6.3.3. Працівникам патронатної служби, працівникам, які виконують функції з обслуговування та робітникам надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних днів.

Працівникам суду надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства.

6.3.3.1 Помічникам патронатної служби та працівникам, які виконують функції з обслуговування надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, пов’язаної з роботою на персональному комп’ютері, яка оплачується відповідно до чинного законодавства.

Максимальна тривалість даної щорічної додаткової відпустки становить 4 календарних дні. До стажу роботи, який дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, пов’язаної з роботою на персональному комп’ютері, зараховується:

           Фактична тривалість відпустки розраховується за попередній робочий рік відповідно до табелю обліку робочого часу з  особливим характером праці, пов’язаної з роботою на персональному комп’ютері, визначеному відповідно до абзацу 2 цього підпункту.

 

 1. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

 1. Керівництво суду зобов’язане забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки здійснює особа, на яку керівником апарату суду покладені відповідні функції в суді.

 1. Працівник суду  повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

 1. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна
 2. Працівник суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

 

 1. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом та працівником суду, який звільняється (переводиться).

 

Один примірник акта видається працівнику суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

 

 1. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 

9.1. Дисциплінарне провадження щодо судді

Заходи дисциплінарного впливу щодо суддів застосовуються згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

 

9.2. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

працівників апарату суду

 

Заходи дисциплінарного впливу щодо працівників апарату суду застосовуються згідно із Законом України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України.

 

9.2.1. За порушення трудової дисципліни, цих Правил внутрішнього трудового розпорядку до працівника апарату суду може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення з роботи.

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно по п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40 Кодексу законів про працю України.

           9.2.2.  До державних службовців за вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення: 

1) зауваження;

2) догана;

3) попередження про неповну службову відповідність;

4) звільнення з посади державної служби.

9.2.3. Дисциплінарні стягнення до працівників апарату суду застосовуються керівником апарату суду та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.

9.2.4.  Керівники структурних підрозділів суду (державні службовці), які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їхню роботу, зобов’язані вживати заходів щодо дотримання підлеглими працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил поведінки працівника суду (для працівників апарату суду), Загальних правил поведінки державного службовця (для державних службовців), Правил етичної поведінки та чинного законодавства в межах своїх повноважень.

9.2.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

  За кожне порушення трудової дисципліни до працівника апарату суду може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

9.2.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника апарату суду не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник апарату суду не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе сумлінним працівником, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року, протягом якого воно було накладено, але не раніше ніж через шість місяців з дня накладання дисциплінарного стягнення.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.